Om Hagaskolan

Vi ger våra elever vind i seglen

Hagaskolan är en kulturbärande skola mitt i samhället. Undervisningen bedrivs med väl genomtänkt pedagogik och erbjuder en bred sammanhållen studiegång där humanoria, naturvetenskap, musik, konst och hantverk bildar en enhet.

  • Stimulerar intellekt, kreativitet och nyfikenhet.
  • Inspirerar eleverna till oberoende tänkande och eget skapande.
  • Vi arbetar medvetet med värdegrundsfrågor och elevernas delaktighet i undervisningen.

Heltäckande grundskola

Skolan har idag klasser från förskoleklass till årskurs 9. Vi är en f-9-skola med drygt 200 elever

Den viktiga skolmiljön

Hagaskolan är en trygg och trivsam skola i Hagaparken. Lärartätheten är hög och det sociala klimatet på skolan vårdas med omsorg.

Vällagade måltider

Vi är stolta över att dagligen kunna erbjuda vällagade, till stor del växtbaserade måltider med fokus på ekologiska och närodlade råvaror. Vi vill lägga grunden till en sund syn på mat och miljö för resten av livet.

Med elevens sinnen i fokus

Teoretisk och praktisk kunskap och ett konstant samspel med naturen gör att undervisningen väcker kreativitet och upptäckarlust.

Personal

Alla våra lärare brinner för att ge eleverna bästa tänkbara studiegång.

Klasserna i låg- och mellanstadiet har en klasslärare. Detta skapar trygghet och kontinuitet samtidigt som tillit uppstår mellan elever och lärare, vilket underlättar tillvaron.

Grunden för alla lärares arbete är kunskap om elevernas olika utvecklingsstadier. Varje lärare måste bearbeta sina iakttagelser och erfarenheter av sin undervisning för att komma till en fördjupad insikt om den pedagogiska konsten.

Alla bilder för hemsidan, samt hemsidan i sig är gjord av personal och elever.

Läroplan

Hagaskolan följer den nationella läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 (LGR22). Det som skiljer skolan från andra skolor är pedagogiken. De waldorfpedagogiska riktlinjerna och tillämpningarna beskrivs i skriften ”En väg till frihet”, en nyutgåva grundad på LGR22.

Hagaskolan skall med den waldorfpedagogiska helhetssynen som verktyg bedriva utmärkt undervisning inom grundskolans område för att ge eleverna bästa förutsättningar för kunskapsinhämtning, kreativitet och upptäckarlust.

Efter en avslutad grundskola skall eleverna vara välutbildade och frimodiga. De skall ha redskap för att fritt gestalta sina liv genom inre motivation och lust till fortsatt lärande.

Föräldraförening

Föräldrarna har en viktig roll i en waldorfskola. Engagemang. och samarbete mellan föräldrar och skola gynnar barnens utveckling. Genom att engagera sig i föräldraföreningen lär du som förälder känna andra föräldrarna vilket är bra för barnen och skolan. Du som engagerar dig har stora möjligheter att påverka arbetet

Alla föräldrar är varmt välkomna till föreningens möten. Särskilt välkomna är klassföräldrarna som utgör länken mellan föreningen och den enskilda klassen. Du som klassförälder har en viktig roll som länk mellan den enskilda läraren och föreningen. Varmt välkomna till föräldraföreningen!

Föreningens syfte

-att vara ett komplement och ett stöd till skolan

-att skapa aktiviteter som stärker vi-känslan på skolan

-att förgylla elevernas skolgång

-att få igång sociala aktiviteter som gör att föräldrar och barn lär känna varandra över årskursgränserna

-att skapa olika former för konstruktivt föräldraengagemang

-att verka för ett öppet samtalsklimat på skolan

-att verka som en länk mellan skola och föräldrar/vårdnadshavare

-att främja waldorfpegagogiken.

-att verka för skapande av skoltraditioner i ”waldorfanda”

Scroll to Top